Financieel

Financiële verantwoording

Na afloop van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt. Ook wordt een jaaroverzicht samengesteld.

Klik op het anbi-logo voor het volledige overzicht.

Beloningsbeleid

De stichting is een non-profit stichting en volledig afhankelijk van giften, donaties en inkomsten uit door de stichting georganiseerde activiteiten.
De stichting ontvangt geen subsidies.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding of salaris.
De stichting heeft geen personeel in dienst.